Oszi_30V-Historic-Channel_394MHz-abgedeckt_mit_4.7uF_50V_Elko