Etwas frist Speicher VDR, Streamdev, SoftHdDevice, ffmpeg, VDPAU? VDR